تقویم آموزشی موسسه آرمان

ردیفعنوان دوره مدت دورهتاریخوضعیت
1تهیه و تنظیم لیست بیمه 301401خرداد  9برگزار شده
2محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل321401خرداد  16برگزار شده
3امور بایگانی 961401خرداد  20برگزار شده
4icdl1001401خرداد  23برگزار شده
5کاربر حقوق ودستمزد701401 خرداد 28برگزار شده
6مسول دفتر701401تیر 2  برگزار شده
7حسابداری دولتی1001401 تیر5  برگزار شده
8تهیه و تنطیم لیست بیمه301401تیر 10  برگزار شده